Privacybeleid

Wie zijn we

Ons site-adres is: http://kruisemverlicht.be en deze verwoord een initiatief dat door enkele burgers van de gemeente Kruisem werd genomen, onder begeleiding en toezicht van de gemeente Kruisem.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Reacties

Op deze website is het niet mogelijk zelf reacties te plaatsen. Input van bezoekers via e-mail of één van beschikbare formulieren, worden bezorgd aan een betreffende ambtenaar van de gemeente Kruisem. Alle ontvangen informatie wordt uitsluitend gebruikt voor de doeleinden van deze website en het project Kruisem Verlicht.

Indien u via deze website inschrijft op de nieuwsbrief, dan komen uw gegevens terecht in de algemene mailing-database van de gemeente Kruisem. Indien u reeds in deze database aanwezig bent, dan wordt uw informatie geupdate in de mailinglijst.

We registreren de gegevens getoond in de invulformulieren en ontvangen eveneens het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. Op geen enkel ogenblik wordt uw informatie ontsloten aan derden of getoond op deze website.

Deze website verzamelt getuigenissen. Getuigenissen worden door één van onze medewerkers verwerkt tot een bericht. Dit bericht wordt aan de betrokkene voorgelegd voor goedkeuring voor publicatie. Enkel expliciet door de bezoeker toegelaten informatie wordt gepubliceerd.

Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, wordt die informatie ontvangen de betrokken ambtenaar en uitsluitend voor de doeleinden van deze website gebruikt.

Contactformulieren

Cookies

Wij maken op deze website, in deze onlinediensten en voor deze nieuwsbrief gebruik van cookies en verwante technieken overeenkomstig het beleid van de gemeente Kruisem. In ons cookiebeleid vindt u hierover alle informatie. In de cookie-instellingen kunt u per type cookie toestemming geven of weigeren.  

Ingesloten inhoud van andere sites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht.

Deze sites kunnen gegevens over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die site.

Analytics

Met wie we jouw gegevens delen

Uw gegevens worden met niemand gedeeld die niet tot de beheerders van dit project behoren. Als we voor het uitvoeren van een taak of voor het opstellen van een dossier beroep doen op een extern bedrijf (bv. een softwarefirma of gespecialiseerd adviesbureau) of uw gegevens doorgeven aan een andere overheidsinstelling, dan mogen zij uw gegevens alleen verwerken binnen het met hen afgesproken kader.

In principe worden uw gegevens enkel binnen de Europese Economische Ruimte (EER) verwerkt. Wanneer uw persoonsgegevens in uitzonderlijke gevallen toch buiten de EER verwerkt worden, dan gebeurt dit steeds in overeenstemming met de voorschriften van de AVG.

Hoe lang we jouw gegevens bewaren

De informatie die u ons, inclusief de contactgegevens die u ons bezorgd via invulformulieren of e-mail toestuurd worden voor onbepaalde duur in onze database bewaard. Op uw verzoek wordt deze informatie gewist uit de database.

Welke rechten je hebt over je gegevens

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken, heeft u de volgende rechten:

Recht op informatie en inzage

U mag weten of we persoonsgegevens van u hebben, welke dat zijn en op welke manier deze worden gebruikt. U kan van ons een kopie van deze persoonsgegevens ontvangen en verdere toelichting krijgen over de verwerking.

Recht op correctie en aanvulling

Als uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, mag u ons vragen om deze te verbeteren en/of aan te vullen.

Recht om vergeten te worden

U mag vragen dat uw persoonsgegevens volledig worden gewist wanneer: 

 • de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze verzameld werden; 
 • u de toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens intrekt, wanneer de verwerking hierop gebaseerd is; 
 • u bezwaar maakt tegen de verwerking (zie verder), en er geen dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn; 
 • uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt worden; 
 • uw persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust.

Wij zullen uw persoonsgegevens wissen in de bovenstaande gevallen, tenzij we wettelijk verplicht zijn om uw gegevens te verwerken of als de verwerking moet gebeuren in het algemeen belang.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken wanneer:

 • u de juistheid van die gegevens betwist;
 • de verwerking onrechtmatig is, maar u niet wil dat de gegevens gewist worden;
 • wij uw gegevens niet meer nodig hebben voor de verwerkingsdoeleinden, maar u deze nog nodig hebt in het kader van een rechtsvordering;
 • u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw gegevens (zie onder), in afwachting van het antwoord op de vraag of er zwaarder wegende belangen dan de uwe in het geding zijn.

Wanneer de verwerking beperkt is, worden uw persoonsgegevens (met uitzondering van de opslag ervan) enkel verder verwerkt met uw toestemming, voor de bescherming van de rechten van anderen, in het kader van een rechtsvordering of in het algemeen belang.

Recht op bezwaar

Wanneer uw persoonsgegevens verwerkt worden in het kader van onze opdrachten van algemeen belang of het openbaar gezag, heeft u het recht om u hiertegen te verzetten om redenen die verband houden met uw bijzondere situatie. Behalve wanneer het algemeen belang zwaarder doorweegt dan dat van u, zullen wij de verwerking van uw gegevens staken.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Wanneer we uw persoonsgegevens geautomatiseerd verwerken op basis van uw toestemming of in het kader van een overeenkomst, heeft u het recht om de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen, zodat u deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt doorgeven. U mag ons ook vragen om deze doorgifte in uw plaats te doen, voor zover dit technisch mogelijk is.

Recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming

U heeft het recht om u te verzetten tegen besluiten die uitsluitend op een geautomatiseerde verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd zijn en die voor u rechtsgevolgen met zich meebrengen, behalve wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, dit wettelijk is toegestaan of dit berust op uw toestemming. In deze gevallen kunt u ons wel vragen om een menselijke tussenkomst bij het nemen van dat besluit.

Recht op intrekking toestemming

Wanneer de verwerking gebaseerd is op uw toestemming, kunt u deze toestemming om het even wanneer terug intrekken. In dat geval stoppen wij de verwerking van uw persoonsgegevens. De verwerking van deze gegevens vóór de intrekking van uw toestemming blijft evenwel geldig.

Uitoefenen van rechten

U kunt uw rechten uitoefenen door een verzoek aan ons te richten. Om de verschillende soorten verzoeken te stroomlijnen en ervoor te zorgen dat niemand anders dan uzelf deze rechten kan uitoefenen werd hiervoor een formulier opgemaakt. U vindt het formulier en de instructies hier docx bestandFormulier uitoefening rechten AVG V2 00 (60 kB)

Aanvullende informatie

Sociale media  

Dit project maakt gebruik van verschillende communicatiekanalen om in contact te treden met de belangstellenden. Wij zijn daarbij ook actief op Facebook.  

Indien u via dit kanaal met ons contact opneemt in een privébericht (bv. om een vraag te stellen of een probleem te melden), dan worden uw persoonsgegevens daarbij verwerkt. Wij gebruiken die gegevens enkel om u verder te helpen of aan uw verzoek gevolg te geven. Na afhandeling van uw verzoek worden deze berichten door ons niet bewaard. 

Indien u reageert op onze publieke berichten of deze berichten deelt of leuk vindt, dan zijn deze gegevens voor anderen zichtbaar. Deze publieke gegevens worden bewaard en zijn zichtbaar zolang deze niet door u verwijderd worden.

Uw persoonsgegevens worden als gebruiker van sociale media ook verwerkt door het sociale mediaplatform in kwestie. We hebben zelf geen controle over de verdere verwerking van uw persoonsgegevens door deze platformen. Op die verwerkingen zijn de privacyverklaringen van de sociale mediaplatformen van toepassing.

Hoe we jouw gegevens beschermen

De toegang tot de informatie van deze website is gedocumenteerd. Uw ingestuurde informatie komt steeds terecht bij een specifiek aangeduide en geregistreerde medewerker van de gemeente Kruisem.

Vragen en klachten

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens, laat het ons dan weten. U kan ons contacteren via de contactgegevens die onderaan deze privacyverklaring zijn opgenomen. De externe functionaris voor gegevensbescherming van de gemeente Kruisem (FG, ook wel Data Protection Officer of DPO) is ook langs deze weg bereikbaar. Uw vraag, opmerking of klacht wordt strikt vertrouwelijk behandeld.

Bent u ontevreden met de behandeling van uw verzoek of bent u van mening dat de behandeling van uw persoonsgegevens een inbreuk maakt op de privacywetgeving, dan kunt u een klacht neerleggen bij de toezichthoudende autoriteiten: 

 • De Vlaamse Toezichtcommissie kunt u bereiken per e-mail op contact@toezichtcommissie.be of per brief aan Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel. Volg de juiste procedure om een klacht in te dienen.
 • De Gegevensbeschermingsautoriteit kunt u bereiken per e-mail op contact@apd-gba.beof per brief aan Drukpersstraat 35, 1000 Brussel. Volg de juiste procedure om een klacht in te dienen of om bemiddeling te vragen.

Contactgegevens

U kan ons contacteren per e-mail naar privacy@kruisem.be of per brief naar College van Burgemeester en Schepenen van Kruisem, Markt 1, 9770 Kruisem.